Pravkar zaključeni in tekoči projekti

V zadnjih desetih letih sem aktivno raziskoval na področju prava EU, transnacionalnega prava in ustavnega prava. Moje raziskovalno delo so podprle tako domače kot tuje raziskovalne organizacije.

Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo (vodja dr. Avbelj)

Z5-5543 (B) ARRS
Podoktorski projekt je bil posvečen teoretični in aplikativni analizi odnosov med Evropsko unijo in transnacionalnim pravom v luči teorije pravnega pluralizma.

01.avg.2013-31.jul.2015
Stran projekta

Reforma demokratične in pravne države v Slovenij

J5-7359 (A) ARRS
Globalni cilj predlaganega raziskovalnega projekta je raziskati stanje demokratične in pravne države v Sloveniji in poskušati oblikovati predloge za njene reforme. V okviru predlagane raziskave bomo ugotavljali, kakšen je vpliv delovanja Sveta Evrope (SE) prek Evropskega sodišča za človekove pravice in Evropske unije (EU) prek Sodišča Evropske Unije na pogoje delovanje demokratične in pravne države v Sloveniji. Pri tem bomo preučevali, kako učinkovito sodna, zakonodajna in izvršilna veja oblasti varujejo demokratično in pravno državo v Sloveniji. Predlagani raziskovalni projekt se bo osredotočil tudi na vprašanje, kako učinkovito je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem pravnem redu. Pri tem bomo raziskali in poskušali podati odgovore na vprašanje, zakaj so še vedno, kljub vplivom Sveta Evrope in Evropske unije, prisotne pomanjkljivosti pri delovanju demokratične in pravne države v slovenskem pravnem redu. Na ta način bomo poskušali ugotoviti nedoslednosti in pomanjkljivosti v slovenskem javnem prostoru in pripravili predloge, kako naj se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo. Temeljni namen raziskave je torej odgovoriti na osnovno raziskovalno vprašanje, kako reformirati demokratično in pravno državo v Sloveniji.

01.jan.2016-31.dec.2018
Stran projekta

The Choice for Europe since Maastricht Member States’ Preferences for Economic and Financial Integration

Horizon 2020: EMU_SCEUS
Projekt je namenjen analizi pravnih in političnih posledic članstva držav članic v EU v evropski monetarni uniji. Končni rezultat projekta bo znanstvena monografija, ki bo obravnavala vse države članice EU. Dr. Avbelj pripravlja poročilo o Sloveniji.

01.jul.2015-31.jul.2019